เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 88/8

เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 88/8

การันตีมี Passive Income ทุกปี ปีละ 8% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงครบอายุ 87 ปี
ครบกำหนดสัญญา รับเงินก้อน 888% ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 88 ปี
มีหลักประกันให้คนข้างหลัง
– กรณีเสียชีวิตที่ไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 800%
– กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองเพิ่มเป็น 8 เท่า สูงสุด 6,400%
ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี (ลดหย่อนได้เฉพาะเบี้ยในส่วนของความคุ้มครองชีวิต ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด)

Scroll to Top