แยกค่าใช้จ่าย H&S

แยกค่าใช้จ่าย H&S

ให้เราแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย จากการรักษาพยาบาล บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยก็สบาย รับมือง่าย ไม่ต้องสำรองจ่าย
✔รับค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล สูงสุดถึง 5,000 บาทต่อวัน โดยรับผลประโยชน์ สูงสุดถึง 12 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
✔รับค่าแพทย์ผ่าตัด และหัตถการสูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
✔ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ
✔ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี

หมายเหตุ

– เป็นการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่มีผลบังคับอยู่เท่านั้น
– อัตราเบี้ยประกันภัย จะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย
– การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์่่่่่่ที่บริษัทฯ กำหนด

กรณีเลือกสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย แผน 5,000

ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยสามารถต่ออายุได้จนถึง อายุ 80 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตทีสัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

Scroll to Top