คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์)

คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์)

คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) แบบประกันตลอดชีพหรือแบบประกันชีวิตมรดก จากเมืองไทยประกันชีวิต จ่ายเบี้ยรายปีหลักแสน แต่ได้รับความคุ้มครองถึง 10 ล้านบาท เป็นแบบประกันที่คุ้มครองชีวิตสูงตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก ประกันตลอดชีพ หรือ ประกันมรดก นี้จะไม่ต้องเสียภาษี

✓ คุ้มครองชีวิตสูง ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ
✓ ผลประโยชน์ที่ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษี
✓ ลดหย่อนได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี
✓ เลือกซื้อ ความคุ้มครองสุขภาพเพิ่มได้

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 30 วัน – 75 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
– 10 ล้านบาท

สิทธิลดหย่อนภาษี
– ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

จุดเด่น คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์)
– สร้าง “หลักประกัน ก้อนใหญ่” ด้วย “เงินก้อนเล็ก”
– คุ้มครองชีวิตสูง ตั้งแต่วันแรกที่กรมธรรม์อนุมัติ
– ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี

คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์)

หมายเหตุ

• เบี้ยประกันภัย สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
• การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ”

คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครที่สามารถทำแบบประกันภัยหรือแบบประกันมรดก คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) ได้บ้าง
A: ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 75 ปี และมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท (สินทรัพย์ที่มีเอกสารพิสูจน์หรือยืนยันมูลค่าได้)

 

Q: ความคุ้มครองขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของแบบประกันภัย คุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) คือเท่าไร
A: 10 ล้านบาท

 

Q: เบี้ยประกันภัยนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A: เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

 

Q: ต้องตรวจสุขภาพมั้ย
A: ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

 

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A: หากใครที่ทำ ประกันชีวิตตลอดชีพ หรือ ประกันมรดก นี้แล้ว สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้เฉพาะแบบที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

 

Q: จะได้ผลประโยชน์ยังไงบ้าง
A: 1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

 

Q : แบบประกันคุ้มครองตลอดชีพ 99/99 (พรีเมียร์) สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?
A : สามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้

 

Q : สามารถยกเลิกกรมธรรม์ระหว่างสัญญาได้หรือไม่
A : ได้ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หักด้วยหนี้สินใดๆ ที่ค้างชำระอยู่ (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นสุดผลบังคับ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

Scroll to Top