เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global)

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global)

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) ประกันชีวิตทางเลือกใหม่ที่ให้ความคุ้มครองชีวิต การันตีเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญา และโอกาสรับเงินปันผล ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสภาวะเศรษฐกิจ

✔ การันตีเงินคืนทุกปี รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง 314%
✔ โอกาสสร้างผลตอบแทนผ่านการลงทุนในดัชนีระดับโลกอย่าง GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER
✔ เบี้ยประกันที่จ่ายไม่สูญหายเมื่ออยู่ครบสัญญา
✔ ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
✔ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 80 ปี

เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global)
เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 30 วัน – 80 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– เวลาเอาประกันภัย 15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– ชำระเบี้ย 3 ปี

จำนวณเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 
– 20,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
– ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้

การตรวจสุขภาพ
– ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

สิทธิลดหย่อนภาษี
– ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

จุดเด่น เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global)
– รับผลตอบแทนจากการลงทุน
– การันตีเงินคืนทุกปี
– ลดหย่อนภาษีได้

หมายเหตุ

(1) ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
(2) เงินปันผลจะจ่ายกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่ครบสัญญาเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่การันตีจำนวนเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
(3) กรณีมีชีวิตอยู่ครบสัญญาจะได้รับเงิน 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือ 101% ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(4) ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(5) กรณีมีชีวิตอยู่ครบสัญญา จะได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ชำระมา
(6) เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
(7) การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำถามที่พบบ่อย

Q : เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) มีความแตกต่างกับแบบประกันสามัญ และแบบประกันชีวิตควบการลงทุนอย่างไร?
A : เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) เป็นแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์ที่มีการันตีเงินจ่ายคืนตามกรมธรรม์ แต่หากอยู่ครบกำหนดสัญญาจะมีโอกาสได้รับเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ซึ่งอ้างอิงจากการลงทุนของดัชนี โดยจำนวนเงินปันผลที่จะได้รับขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของดัชนีนั้น

 

Q : เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) เหมาะกับลูกค้ากลุ่มไหน?
A : เหมาะกับผู้ที่ต้องการอยากเริ่มต้นลงทุนผ่านการทำประกันชีวิต แต่สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ และไม่ต้องการให้ เงินที่จ่ายสูญหาย หรือผู้ที่ไม่มีเวลาติดตามสภาวะตลาด ต้องการผู้ช่วยบริหารเงินลงทุน

 

Q : เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) มีคุ้มครองเงินต้นหรือไม่?
A : มีการคุ้มครองเงินที่จ่าย โดยในกรณีที่อยู่ครบสัญญา บริษัทฯ จะการันตีผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาให้ 314%* (ประกอบด้วยเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาทุกปีกรมธรรม์ปีละ 1%* และเงินครบสัญญา 300%*) ซึ่งจะมีจำนวนมากกว่าเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระมาทั้งหมด และในขณะเดียวกันก็ยังมีโอกาสได้รับเงินปันผลพิเศษอีกด้วย (ถ้ามี)

หมายเหตุ: *ผลประโยชน์เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

 

Q : ความเสี่ยงจากการซื้อเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) คืออะไร?
A : 1.ความเสี่ยงในการลงทุน (Investment Risk) :
โอกาสที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหวังไว้ นั่นคืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริง (actual return) คลาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบน ไปจาก อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับ (expected return) อย่างไรก็ตามนโยบายการลงทุนของ GS Momentum Builder Multi-Asset 5S ER Index มีการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ และหลายประเทศ เพื่อลดความผันผวน และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

2.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk) :
เงินปันผลที่คำนวณจาก GS Momentum Builder Multi-Asset 5S ER Index มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 

Q : ลูกค้าสามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีที่ลงทุนได้จากที่ใด มีการส่งรายงานให้กับลูกค้าหรือไม่?
A : สามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีที่ลงทุนได้จาก website บริษัทฯ www.muangthai.co.th/th/NAV

 

Q : เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 15/3 (Global) สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่ ?
A : ไม่สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตได้

 

Q : ทำไมต้องเป็นการบริหารจัดการผ่าน Goldman Sachs
A : Goldman Sachs เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลก และมีประสบการณ์การให้บริการทางการเงินหลายรูปแบบมากกว่า 150 ปี

 

Q : กรณีที่ลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดกรมธรรม์ ลูกค้าจะได้รับเงินปันผลหรือไม่
A : หากลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญาจะไม่ได้รับเงินปันผล (ถ้ามี)

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

Scroll to Top