เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคง แข็งแกร่ง และเป็นอันดับ 1 ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและบริการ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าเป็นสำคัญ

ประวัติการก่อตั้ง เมืองไทยประกันชีวิต

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดดำเนินกิจการด้านธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วย ความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ นับตั้งแต่เริ่มกิจการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ สำนักงาน แห่งแรกที่ถนนเสือป่า ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยต้องประสบปัญหาจาก ผลกระทบของสงครามมหาเอเซียบูรพา เศรษฐกิจของประเทศ

2494 จุดเริ่มต้นของเมืองไทยประกันชีวิต

ช่วงเวลานั้นประเทศไทยต้องประสบปัญหาจากผลกระทบของสงครามมหาเอเซียบูรพา เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในระยะการฟื้นตัว ซึ่งในขณะนั้น นายจุลินทร์ ล่ำซำ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในขณะนั้น และกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ ตลอดจนผู้ใหญ่ในวงราชการได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขึ้น อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยถือเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งให้เป็นบริษัทประกันชีวิต ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีสิทธิใช้ตราครุฑ ในเอกสารของ บริษัทฯ ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้บริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในเรื่องของสวัสดิการสังคมและเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับภาครัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นการออมในระยะยาว และสร้างหลักประกันให้ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและภาคอุตสาหกรรมของประเทศอีกด้วย

2541 ขยายธุรกิจ

เมืองไทยประกันชีวิต ขยายธุรกิจโดยเพิ่มธุรกิจประกันภัย คือ เมืองไทยประกันภัย (MTI)

2547 ผู้นำด้านการบริการลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม บริษัทฯ มั่นใจว่าเราเป็นผู้นำในด้านการบริการลูกค้า ซึ่งนอกจากการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ด้านกรมธรรม์ประกันชีวิต ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ จัดกิจกรรมสำหรับผู้เอาประกัน ที่เป็นสมาชิกเมืองไทย Smile club อย่างมากมาย เพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิกบัตรดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมแบ่งตาม Life style ของสมาชิกฯ ขึ้น ทั้งนี้เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวที่พิเศษกว่าคนอื่น ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นต้นตำรับกิจกรรมแห่งความสุขของคนหัวคิดทันสมัย เพราะเรามีกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับลูกค้าทั้งปี โดยเน้นกลยุทธ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM ) และ การทำกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาผสมผสานเข้าด้วยกันสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจและสังคม ไปพร้อมการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า (CEM) ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่ตั้งใจสร้างขึ้นมา

2552 มุ่งมั่น ก้าวไกล ด้วยการร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจรับใช้ประชาชนชาวไทยด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและประชาชนด้วยดีเสมอมา จากการที่บริษัทฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายทำให้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ต่างๆ เข้ามารองรับการขยายงาน โดยเฉพาะในด้านการทำธุรกรรมการประกันชีวิตและการเงิน ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมศักยภาพของระบบให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ร่วมมือทางธุรกิจกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยธนาคารได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาช่องทางการขายประกันผ่านธนาคารอย่างเต็มรูปแบบและเพิ่มศักยภาพด้านอื่นๆ

Scroll to Top