เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี55, ดี60, ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี55, ดี60, ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) บำนาญปรับได้ตรงใจ เลือกออกแบบการรับเงินบำนาญได้ตามไลฟ์สไตล์

เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 บำนาญปรับได้ตรงใจ เลือกออกแบบการรับเงินบำนาญได้ตามไลฟ์สไตล์

เลือกเริ่มรับบำนาญที่อายุ 55,60,65 ปี เมื่อจ่ายเบี้ยประกันภัยครบ 5 ปี สามารถปรับเปลี่ยนอายุเริ่มรับบำนาญได้ ไม่ต้องกังวลว่าจะเกษียณเร็วหรือช้า

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55 อายุ 20 ปี – 50 ปี
– เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 60 อายุ 20 ปี – 55 ปี
– เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 65 อายุ 20 ปี – 55 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ครบอายุ 90 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– 5 ปี

จำนวณเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 
– 50,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
– สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้

การตรวจสุขภาพ
– กรณีไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
– กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม : ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

สิทธิลดหย่อนภาษี
– ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

จุดเด่น เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี55, ดี60, ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
– รับเงินบำนาญ สูงสุดถึง 24% ต่อปี
– ปรับเปลี่ยนอายุเริ่มรับบำนาญได้ เมื่อจ่ายเบี้ยครบ 5 ปี
– เลือกรับเงินบำนาญ รายปีหรือรายเดือน

หมายเหตุ

(1) กรณีเสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี) บริษัทฯจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(2) กรณีเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี) บริษัทฯจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หักด้วยเงินบำนาญสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
(3) ผลประโยชน์เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
(4) กรณีเสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี) บริษัทฯจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(5) กรณีเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี) บริษัทฯจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หักด้วยเงินบำนาญสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
(6) กรณีเสียชีวิตในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี) บริษัทฯจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า
(7) กรณีเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี) บริษัทฯจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หักด้วยเงินบำนาญสะสมที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว
(8) หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
(9) เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
– การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
– เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครที่สามารถทำประกันเฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
A: เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55 ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี – 50 ปี
เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 60 ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี – 55 ปี
เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 65 ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 ปี – 55 ปี

 

Q: ความคุ้มครองขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของ แบบประกันภัย เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี55, ดี60, ดี65 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) คือเท่าไร
A: 50,000 บาท

 

Q: ต้องตรวจสุขภาพไหม
A: ถ้าผู้ทำประกันไม่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ถ้าซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายการตรวจสุขภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ

 

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้ไหม
A: สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

 

Q: ถ้าหากสมัครทำประกันนี้และผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เบี้ยประกันสำหรับปีถัดๆไปจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันหรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไปจะเท่าเดิม (เบี้ยประกันภัยไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ) โดยลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุก่อนหรือภายใน 31 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

 

Q: ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน ฉบับ 194 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

Q: จะได้รับเงินบำนาญตอนไหน
A: – เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 55 จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 90 ปี
– เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 60 จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 90 ปี
– เฟล็กซี่ รีไทร์ 90/5 ดี 65 จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 65 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 90 ปี

โดยเมื่อจ่ายเบี้ยประกันภัยครบ 5 ปี แล้วผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกปรับเปลี่ยนอายุเริ่มรับนำนาญได้ เลือกเริ่มรับบำนาญที่อายุ 55, 60, 65 ปี (ต้องแจ้งเปลี่ยนก่อนวันเริ่มรับเงินบำนาญอย่างน้อย 30 วัน)

 

Q: จะได้รับเงินบำนาญเท่าไหร่
A: อายุเริ่มรับบำนาญ (อายุ…55/60/65…) – 70 ปี รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12%(3)
อายุ 71 -75 ปี รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15%(3)
อายุ 76 -80 ปี รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 18%(3)
อายุ 81 -85 ปี รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 21%(3)
อายุ 86 -90 ปี รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 24%(3)

 

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วอยากยกเลิกกรมธรรม์ (เวนคืนกรมธรรม์) จะได้ไหม
A: ถ้าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญ สามารถยกเลิกได้ โดยรับเงินค่าเวนคืนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ แต่หากรับเงินบำนาญแล้วจะไม่สามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้การขอเวนคืนกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยอาจจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร

 

Q: บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง
A: 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

Scroll to Top