เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5

เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5

เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5 ให้การออมเงินและการวางแผนภาษีของคุณสมบูรณ์แบบ ประกันที่พร้อมทั้งออมเงิน ลดหย่อนภาษี

✓ จ่ายสั้นแค่ 5 ปี รับความคุ้มครอง 11 ปี
✓ รับเงินจ่ายคืน ทุกรอบ 2 ปีกรมธรรม์
✓ ผลประโยชน์แน่นอนไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจ
✓ ผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุด 527.5%

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 20-65 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– คุ้มครองนาน 11 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– ชำระเบี้ย 5 ปี

จำนวณเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 
– 10,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
– ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้

การตรวจสุขภาพ
– ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

สิทธิลดหย่อนภาษี
– ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

จุดเด่น เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5
– ออมสั้น 5 ปี
– ผลประโยชน์สูงสุด 527.5%

หมายเหตุ

(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
(2) กรณีมีชีวิตอยู่ครบสัญญาจะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ 520% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)
(3) ความคุ้มครองชีวิตเท่ากับ % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยในขณะนั้น หรือ 101% ของจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว (แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า)

 

  • เป็นการออมเงินในรูปแบบประกันชีวิต
  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เป็นแบบประกันสำหรับการสมัครผ่านสื่อออนไลน์ โดยท่านจะได้รับการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัคร
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
คำถามที่พบบ่อย

Q : ใครที่สามารถทำประกัน เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5 ได้บ้าง
A : ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 – 65 ปี

 

Q : จำนวนเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำของ เมืองไทย เพอร์เฟค เซฟวิ่ง 11/5 คือเท่าไร
A : 10,000บาท

 

Q : ต้องตรวจสุขภาพมั้ย
A : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

 

Q : ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A: ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้

 

Q : ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A : สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

Scroll to Top