สุขภาพวงเงินแน่นอน HB Rider

สุขภาพวงเงินแน่นอน HB Rider

วงเงินแน่นอน HB Rider นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ก็ไม่ขาดรายได้
✔ บาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย เราก็จ่าย
✔ สามารถเลือกรับค่าชดเชยรายวันได้ สูงสุด 8,000 บาท นานสูงสุด 365 วัน
✔ รับเพิ่มเป็น 2 เท่า หากนอนไอ.ซี.ยู หรือ โรงพยาบาลในต่างประเทศสูงสุด 30 วัน
✔ เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
✔ ทำได้ตั้งแต่ อายุ 16 – 64 ปี (คุ้มครองจนถึงอายุ 65 ปี)

1. อายุที่รับประกันภัย : 16 – 64 ปี (ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 65 ปี)
2. กลุ่มอาชีพ : รับเฉพาะกลุ่มอาชีพ 1,2,3
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยหลักขั้นต่ำ : 50,000 บาท
4. ระยะเวลาเอาประกันภัย : ไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์หลักที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
5. ความคุ้มครอง : ได้รับเงินชดเชยรายวันคูณด้วยจำนวนวันที่เข้าพักรักษาพยาบาล
6. แผนสัญญาเพิ่มเติม : ชดเชยรายวัน 100 – 10,000ต่อวัน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสิทธิในการขายสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ
7. การแนบท้ายกรมธรรม์ : สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ใหม่ และกรมธรรม์เดิมที่ยังมีผลบังคับอยู่
8. การตรวจสุขภาพ :
8.1 ซื้อใหม่พร้อมกรมธรรม์หลักพิจารณาจากจำนวนเงินเอาประกันภัยหลัก
8.2 ซื้อหลังกรมธรรม์หลักไม่เกิน 90 วันไม่ตรวจสุขภาพ
8.3 ซื้อหลังกรมธรรม์หลักมากกว่า 90 วันต้องนำส่งใบตรวจสีฟ้ากรณีที่ซื้อผลประโยชน์เกินกว่าคำสั่งที่ 65/2555 (ถ้าไม่เกินไม่ต้องตรวจสุขภาพ)
9. อัตราเบี้ยประกันภัย : คงที่ตลอดสัญญา

หมายเหตุ

“ความคุ้มครอง” ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังนี้
1. กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์รายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัยต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแล้วไม่เกิน 365 วัน
2. กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตามข้อ 1 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมให้อีกตามระยะเวลาต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1. กรณีเข้ารักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู)บริษัทจะจ่ายให้อีก 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน จ่ายให้ไม่เกิน 30 วัน
2.2. กรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนอกประเทศไทยบริษัทจะจ่ายให้อีกหนึ่งเท่าของผลประโยชน์รายวันและสูงสุดไม่เกิน 30 วัน ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยครั้งใดครั้งหนึ่ง หากผู้เอาประกันไปพักอาศัยอยู่นอกประเทศไทยต่อเนื่อง 90 วัน ความคุ้มครองนี้จะสิ้นผลบังคับลงชั่วคราวตั้งแต่เวลา 23.59 น. (ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย) ของวันที่ครบกำหนด 90 วันที่ผู้เอาประกันเดินทางออกนอกประเทศไทยและจะเริ่มมีผลบังคับอีกครั้งเมื่อกลับถึงประเทศไทยและให้มีผลเช่นเดียวกันนี้ทุกครั้งไป
2.3. กรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและได้รับการทำศัลยกรรมที่จำเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลบริษัทจะจ่ายให้อีก ครึ่งเท่า ของผลประโยชน์รายวัน

*ผลประโยชน์รายวันสูงสุดตามข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 ต่อการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง รวมกันแล้ว บริษัทจะจ่ายสูงสุด 1 เท่าของผลประโยชน์รายวัน และ ไม่เกิน 30 วัน

Scroll to Top