PA Return Cash

PA Return Cash รายได้ไม่ขาด แม้บาดเจ็บ ไม่เคลมมีคืน

PA Return Cash ประกันอุบัติเหตุไม่เคลมมีคืน เอาใจคนชอบความคุ้มค่า เจ็บก็จ่าย ไม่เจ็บก็ได้คืน เจ็บก็จ่าย…หากเกิดอุบัติเหตุนอนโรงพยาบาล มีเงินชดเชยรายได้ พร้อมวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้ง ไม่เจ็บก็ได้คืน…หากไม่มีการเคลมต่อเนื่องกัน 3 ปี ได้รับเงินคืนบางส่วนอีกด้วย

PA Return Cash

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 6 – 65 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– คุ้มครองปีต่อปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– จ่ายเบี้ยปีต่อปี

การตรวจสุขภาพ
– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

จุดเด่น PA Return Cash
– มีเงินชดเชยรายได้
– ไม่เคลมมีคืน
– คุ้มครองทั่วโลก 24 ชม.

หมายเหตุ

เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้บางส่วน ทั้งนี้หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด
(1) อาณาเขตความคุ้มครอง: ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี
(2) ผลประโยชน์การสูญเสียอวัยวะ และอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง เป็นไปตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(3) บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) รวมกันสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง
(4) การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
(5) กรณีผู้เอาประกันภัยต่ออายุกรมธรรม์ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญาประกันภัย และในทุกๆ 3 ปี หากผู้เอาประกันภัยไม่เคยได้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ จะได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนเท่ากับเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้าย
(6) กรณีจากอุบัติเหตุสาธารณะ
(7) กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา

คำถามที่พบบ่อย

Q: ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Return Cash เหมาะกับใคร
A: ผู้ที่มีอาชีพฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ ค้าขาย เนื่องจากเป็นประกันอุบัติเหตุที่มีเงินชดเชยรายได้กรณีนอนรักษาในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ ทำให้รายได้ไม่ขาด แม้ต้องหยุดทำงาน รวมถึงผู้ที่ชอบความคุ้มค่า ไม่อยากจ่ายเบี้ยทิ้งเปล่า เนื่องจากแบบประกันนี้จะได้รับเบี้ยคืนกรณีที่ไม่มีการเคลม(5)

 

Q: ลักษณะอาชีพมีผลกับการพิจารณารับประกันของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Return Cash หรือไม่
A: ลักษณะอาชีพมีผลกับการพิจารณารับประกันของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Return Cash โดยบริษัทฯ จะรับประกันภัยเฉพาะอาชีพ ชั้น 1 และ 2 โดย
– ชั้นอาชีพ 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ หรือการจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ
– ชั้นอาชีพ 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่พิจารณารับรับประกัน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น คนเช็ดกระจก(ที่สูง) นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกสิบล้อ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง นักแสดงกายกรรม ผู้แสดงแทน(ผาดโผน) จ็อกกี้ เทรนเนอร์ม้า และคนเลี้ยงม้า ผู้ฝึกสัตว์ นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนป่า ป่าไม้(อยู่ในป่า) ตำรวจ และทหาร(ที่ปฎิบัติงานภาคสนาม)

 

Q: การสมัครทำประกันต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
A: ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้ทำประกันต้องแถลงข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบในใบคำขอเอาประกันภัย ทั้งนี้การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

 

Q: ถ้าทำประกันแบบนี้แล้ว จะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้หรือไม่
A: ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

 

Q: แบบประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

 

Q: หากเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าหรือไม่
A: – ค่ารักษาพยาบาล : ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อแสดงบัตร Easy PA Credit ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงส่งมาเบิกได้ที่บริษัทฯ
– ค่าชดเชยรายได้ : ต้องนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงส่งมาเบิกที่บริษัทฯ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Return Cash มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การกระทำของผู้ทำประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัตเหตุ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฏอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
5. การก่อการร้าย เป็นต้น

Scroll to Top