เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) แบบประกันที่จะช่วยวางแผนอนาคตของคุณได้ จากเมืองไทยประกันชีวิต ทำให้คุณอุ่นใจ รับบำนาญพร้อมใช้หลังเกษียณ รับเงินบำนาญ ปีละ 12% รวมสูงสุด 480% คุ้มครองชีวิตในช่วงก่อนบำนาญ 100% เลือกรับเงินบำนาญเป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้ สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี ให้คุณมีรายได้สม่ำเสมอเป็นประจำหลังเกษียณ

นอกจากนี้ ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษีได้ อย่าง เมืองไทย 9960 ยังคุ้มครองยาวนานจนถึงอายุ 99 ปี และยังสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยเบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษี ได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– อายุ 20 – 55 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– ชำระเบี้ยถึงอายุ 60 ปี

จำนวณเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 
– 100,000 บาท

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม
– สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้

การตรวจสุขภาพ
– ตรวจสุขภาพ

สิทธิลดหย่อนภาษี
– ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

จุดเด่น เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
– รับเงินบำนาญปีละ 12%
– เลือกรับเงินบำนาญรายปีหรือรายเดือน
– ลดหย่อนภาษีได้

เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

หมายเหตุ

  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครที่สามารถทำประกัน เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ได้บ้าง
A: ทำได้ตั้งแต่อายุ 20 – 55 ปี

 

Q: ความคุ้มครองขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของ แบบประกันภัย เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) คือเท่าไร
A: 100,000 บาท

 

Q: ต้องตรวจสุขภาพไหม
A: ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัทฯ ทราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ

 

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้ไหม
A: สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

 

Q: ถ้าหากสมัครทำประกันนี้และผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันหรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไปจะเท่าเดิม (เบี้ยประกันภัยไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ) โดยลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุก่อนหรือภายใน 31 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

 

Q: ประกันบํานาญนี้ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม
A: เบี้ยประกัน สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(1)

 

Q: ประกันบํานาญนี้ ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่
A: ประกันบำนาญ เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) สามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี(1)

 

Q: จะได้รับเงินบำนาญตอนไหน
A: จะได้รับเงินบำนาญแบ่งเป็น 2 กรณี
1. ผู้ทำประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา : จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 99 ปี โดยรับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
2. กรณีผู้ทำประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 10 ปี : บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินบำนาญจนครบ 10 ปี โดยรับเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 10 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ) และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด

 

Q: ประกันนี้ให้ความคุ้มครองยังไงบ้าง
A: 1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี) บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
2. กรณีผู้ทำประกันภัยเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 10 ปี : บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินบำนาญจนครบ 10 ปี โดยรับเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 10 ปี (ตามตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบำนาญ) และถือว่าสัญญาประกันภัยสิ้นสุด

 

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วอยากยกเลิกกรมธรรม์(เวนคืนกรมธรรม์)จะได้ไหม
A: ถ้าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญ สามารถยกเลิกได้ โดยรับเงินค่าเวนคืนตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ แต่หากรับเงินบำนาญแล้วจะไม่สามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้การขอเวนคืนกรมธรรม์ผู้เอาประกันภัยอาจจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากร

 

Q: บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง
A: 1. กรณีผู้ทำประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้ทำประกันถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้ทำประกันแจ้งอายุไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัท

 

Q: ซื้อประกันชีวิตแบบบํานาญ ที่ไหนดี
A: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาประกันชีวิตแบบบำนาญอยู่ ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษีได้ อย่าง เมืองไทย 9960 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) จากเมืองไทยประกันชีวิต ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ เพื่อช่วยวางแผนรายได้หลังเกษียณ ด้วยการมอบเงินบำนาญให้ทุกปี ตั้งแต่ครบอายุ 60 ปี ไปจนถึง 99 ปี และยังใช้สิทธิลดหย่อนภาษี(1) ได้อีกด้วย

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุหรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

Scroll to Top