ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Smart Health สมาร์ทเฮลท์

– นอน หรือ ไม่นอน ก็ได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 1,000,000 บาท ต่อปี
– เหมารวมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลสูงสุดถึง 2,000 บาท ต่อวันรับเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อเข้าพักรักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู
– ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง หลังออกจากโรงพยาบาลสูงสุดถึง 1,000 บาท ต่อครั้ง
– คุ้มครองค่าล้างไต เคมีบำบัด และค่าฉายแสงสูงสุดถึง 60,000 บาท ต่อปี
– ครอบคลุม ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล เป็นต้น
– ให้เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท
– รับประกันภัย อายุ 30 วัน – 75 ปี ต่ออายุได้ถึง 81 ปี

หมายเหตุ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์ (N) มีทั้งหมด 21 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ําหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วย การรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็น การตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
2. การตรวจสุขภาพ การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพักเพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ หรือ การพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไป การตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัย การบาดเจ็บหรือการป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
3. การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค ค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
4. การรักษาหรือการบําบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
5. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการแพทย์ทางเลือก เป็นต้น

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting period)
(ก) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใด จะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
(ข) ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใด จะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ(รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้
1. เนื้องอก ถุงน้ํา หรือมะเร็งทุกชนิด 2. ริดสีดวงทวาร 3. ไส้เลื่อนทุกชนิด 4. ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
5. การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ 6. นิ่วทุกชนิด 7. เส้นเลือดขอดที่ขา 8. เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

Scroll to Top