ประกันออมทรัพย์

ประกันออมทรัพย์เป็นประเภทของประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินและการลงทุนในอนาคต จ่ายเบี้ยประกันเป็นระยะเวลาที่กำหนด และในกรณีที่ครบสัญญาประกันหรือเสียชีวิตขณะที่รับประกัน ผู้รับประโยชน์จะได้รับจำนวนเงินหรือสิทธิพิเศษตามสัญญาประกัน

Scroll to Top